Obszary badawcze

Podstawowym zadaniem ZDLiJP jest przygotowanie studentów filologii polskiej do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty na wszystkich etapach edukacji, organizacja różnego typu praktyk zawodowych, praca badawcza związana z rozmaitymi obszarami lingwodydaktyki oraz dydaktyki kształcenia literackiego i kulturowego.
Aktualnie podstawowe obszary badań i działalności ZDLiJP sytuują się w następujących kręgach tematycznych:

  1. Paradygmaty kultury, a także ich ideologiczne uwarunkowania wpisane we współczesne programy nauczania, podręczniki, kanony lektur i literaturę oraz prasę przeznaczoną dla młodego odbiorcy i w różne działania edukacyjne.
  2. Edukacja polonistyczna a kultura regionu – język, tradycja i współczesne zjawiska kulturalne (lokalne: literatura, media, teatr).
  3. Baśń jako uniwersalny tekst kultury i możliwości jego wykorzystania w kształceniu polonistycznym.
  4. Sytuacja ucznia niepełnosprawnego wobec zjawisk języka i kultury, a zwłaszcza próby ukazania językowego obrazu świata osób niepełnosprawnych; wskazanie sposobów językowej i kulturowej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, przedstawienie kultury alternatywnej środowisk niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie oraz niesłyszących i niewidzących.
  5. Komunikacja międzykulturowa (w ramach polsko-chorwackiego projektu badawczego „Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach”): Poznawanie historii, kultury i języka, a także spuścizny regionalnej Polski i Chorwacji; obcowanie z różnymi formami współczesnej kultury obydwu krajów oraz analizowanie różnych aspektów funkcjonującej w nich kultury masowej, zwłaszcza w kontekście kultury globalnej.
  6. Promowanie różnych form komunikacji międzykulturowej połączone z opracowaniem aktywnych metod nie tylko poznawania odmiennych kultur, ale także uczestniczenia w nich.
  7. Przygotowanie studentów polskich do nauczania języka polskiego jako obcego oraz do promowania kultury polskiej.
  8. Kształtowanie mobilności społecznej pozwalającej absolwentom studiów humanistycznych na podejmowanie aktywności zawodowej w różnych obszarach życia społecznego, a także w innych kręgach kulturowych.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel./fax: +52 322 03 55